• Ramowy Rozkład Dnia

  w roku szkolnym 2022/2023

   

  Godziny

   

  Przebieg czynności stałych dnia

   

  Czas trwania
  (min.)

  Gospodarowanie czasem dziecka zgodnie z wytycznymi MEN w podstawie programowej*

  6:30 – 8:00

  „Powitanie dnia” – zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

  90

   

  8:00 – 8:30

  Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa (3-latki)

  30

  1

  8:30 – 9:00

  Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności toaletowe

  30

  4

  9:00 – 9:30

  Realizacja zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego.

  30

  3

  9:30 – 10:00

  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

  30

  1

  10:00 – 10:30

  Realizacja II-go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego.

  30

  3

  10:30 – 11:30
  (3-4 latki od 10:00 do 11:30)

  Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali

  60

  2

  11:30 – 12:00

  Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, obiad

  30

  4

  12:00 – 13:00

  Ćwiczenia stymulacyjne i wyrównawcze, czytanie bajek – odpoczynek w grupach młodszych,

  W grupach starszych-ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, grafomotorykę, fonetykę),

  60

  4

  13:00 – 14:00

  Zabawy relaksacyjno-wyciszające, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze

  60

   

  14:00 – 14:30

  Czynności higieniczne i organizacyjne, podwieczorek

  30

   

  14:30 – 16:00

  Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

  90

   

  16:00 – 17:00

  Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań Czytanie bajek, rozmowy, lub zabawy swobodne

  60

   

   

  * Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (kliknij aby rozwinąć)


  1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

  • Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu w Kleosinie w roku szkolnym 2020/2021, we wszystkich oddziałach, ustala się w godzinach 9:00 – 14:00.
  • Każda grupa ustal indywidualny ramowy plan dnia dostosowany do wieku dzieci i godzin posiłków.
  • Indywidualny ramowy plan dnia powinien zawierać wyznaczniki określone w powyższym ogólnym ramowym rozkładzie dnia na rok szkolny 2020/2021.

Skip to content