• Deklaracja Dostępności

  cyfrowej strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

  Przedszkole w Kleosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych.
  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-kleosin.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2021-10-21.

   

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-10-21.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub przez e-mail.
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa (kliknij aby rozwinąć)

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link – www.rpo.gov.pl

  Deklaracja Dostępności

  dostępność architektoniczna

  Przedszkole w Kleosinie posiada dwa oddziały usytuowane przy ul. O. J. Walerowskiego 4 i przy ul. O. St. Tarasiuka 9 w Kleosinie.

   

  Budynek przy ul. O. J. Walerowskiego 4

  Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy o. Janusza Walerowskiego.
  Przedszkole posiada parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w budynku znajduje się również winda przystosowana do osób niepełnosprawnych.
  Na parterze znajdują się łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Budynek przy ul. O. St. Tarasiuka 9

  Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj: w godz. 6:30-17:00.
  W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
  Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem szkoły.

  W budynkach nie są dostępne informacje głosowe.
  W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
  Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Skip to content